Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Vad är direktsådd, och varför använda sig av denna metod?

 

Bönderna i Sahelområdet behöver en stabil tillgång på mat från sina fält. De behöver också nog vatten att dricka och till att täcka andra hushållsbehov. Eden såg att dessa mål äventyrades genom den miljödegradering, som sker i Sahelområdet. Detta kan man tydligt se i det distrikt, där Edens fältstation ligger. Där blottlägger man landområden för att kunna odla ettåriga grödor. De andra växterna anses vara i vägen för de ettåriga och huggs därför ner eller rycks upp. Överdrivet betande och vedsamlande bidrar också till denna degradering.

Eden menar, att miljön bäst kan stabiliseras genom att bönderna själva direktsår fleråriga torketåliga växter, som de kan använda till mat. Direktsådd innebär, att man sår fröna direkt i jorden, och därigenom undviker behovet av plantskolor och konstbevattning. Genom detta uppfylls två av böndernas mål, nämligen att producera mat och att göra detta ekonomiskt genom att hushålla med vatten, näringsämnen osv... Plantskolor kräver bevattning, plastpåsar (som är dyra för bönderna och smutsar ned miljön), transport av de späda plantorna till utplanteringsställena och arbete med att ta hand om de späda plantorna. Direktsådda fleråriga växter tenderar att snabbt producera ett vidsträckt rotsystem medan skotten växer mycket saktare. Plantor som drivs upp i plantskolor, tenderar däremot att producera stora skott, vilket ökar avdunstningen, och rötterna trängs snart i plastpåsarna. Det betyder, att på grund av sina mer vidsträckta rotsystem kan direktsådda växter lättare nå den fuktighet, som är kvar i jorden efter regnperiodens slut. De kan därmed också tåla torka mycket bättre än plantskoleplantor.

Direktsådd gör det möjligt att introducera fleråriga växter i stor skala, även till avlägsna områden. Det beror på, att direktsådd kan utföras där det inte finns direkt tillgång på vatten. Folk från Dalli (byn som ligger intill fältstationen) går ungefär 5 km för att hämta vatten under den torra perioden. Brunnarna närmare byn torkar ut, så där köar man på kvällen och sover intill brunnarna för att få det vatten, som sipprar fram under natten. Plantskolor skulle förbruka de begränsade vattentillgångarna, så Dallibönderna anser dem inte ens vara ett alternativ. De har tidigare fått plantskoleplantor av andra projekt, men säger att sådana plantor dör i slutet av regnperioden till skillnad från de direktsådda plantorna. Nu säger de, att de inte längre tror på plantor från plantskolor, även när andra projekt med tillräcklig tillgång på vatten erbjuder dem plantorna.

Direktsådd är billig jämförd med andra metoder, särskilt när den utförs av bönderna själva. Fleråriga växter sörjer för ett permanent vegetationstäcke, i vilket man kan odla mellankultur av ettåriga växter. Fleråriga växter har den klara fördelen, att de ger mat under år av torka, när de ettåriga odlingarna slår fel.

Vilka arter är intressanta?

Eden har intresse av ätbara örter, buskar och träd, som kan växa under varma ökenvillkor, där den årliga nederbördsmängden i genomsnitt är <250 mm. För att frön av en art skall kunna erbjudas åt bönderna, måste den först bedömas genom testerna i direktsådd på Edens fältstation.

Fungerar direktsådd?

Se utfört arbete (på engelska).

Arter, som etablerats på Edens fältstation, kommer troligen att klara sej ännu bättre i områden längre söderut, där nederbördsmängden är större. Edens forskning kan alltså appliceras på andra delar av Niger, Sahel och andra varma och torra områden i världen.

Har bönderna direktsått?

Se utfört arbete (på engelska).

Varför vill bönderna direktså?

Varje gång en bonde beställer frön frågar Eden honom varför han vill ha just den arten. Flertalet beställningar är för mat och/eller stabilisering av miljön. Andra orsaker är medecin, gödsel, foder, ekonomiskt, osv.

Ser bönderna behov av att direktså?

Eden menar, att bönderna inte behöver ”utbildas” eller ges ekonomiskt stöd för att ta reda på om det är fördelaktigt för dem att direktså fleråriga växter. Dallibönderna kunde själva se att den hirs, som  såddes i lä av fältstationen överlevde bättre, blev högre och gav större avkastning än den, som såddes längre bort. Därmed drog de själva den slutsatsen, att det var fördelaktigt för dem att direktså fleråriga växter i sina fält.

Får bönderna betalt för att direktså?

Bönderna får inte något ekonomiskt stöd av Eden för att direktså. De har istället sått på eget initiativ. De har satsat arbete och land för att odla fleråriga växter och kommer som ”lön” att mottaga mänsklig föda och en förbättrad miljö. 3 av de 6 arterna de sådde har ett direkt ekonomiskt värde. Deras frukter säljs på marknader i städerna. Därmed kan överskottet användas till att ge en inkomst, så att man kan köpa annat nödvändigt. Fleråriga växter tillför jorden organisk gödsel från fallna löv och kväve från kvävefixerande arter. De sägs också kunna användas till annat som foder, ved, medicin, trä, färg, tannin, ljus, kemikalier, fiber och insektmedel. En av dessa arters frukter innehåller fyra gånger så mycket C-vitamin som apelsiner.